Wybierz czego szukasz:


Potrzebujesz zaawansowanego wyszukiwania?  TUTAJ

KALENDARZ WYDARZEŃ

NASZA BAZA DANYCH
teatr szkoła, ośrodek festiwal choreograf tancerz inny

Dance Guide
is headed by CSM

Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

© 2013 Copyright CSM
designed by:

Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z bazy danych na www.DanceGuide.eu

Postanowienia ogólne


1. www.DanceGuide.eu jest elektroniczną bazą danych podmiotów związanych z teatrami tańca w Europie
2. Baza danych służy udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji o teatrach tańca, festiwalach, choreografach i tancerzach w Europie.
3. Baza podlega ochronie prawnej gwarantowanej przez ustawę z 4.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), ustawę z 27.07.2001 r.
o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.)
4. Administracją bazy danych zarządza Administrator Serwisu, czyli Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dostępności serwera oraz
troska o ochronę systemu i bezpieczeństwo przechowywanych informacji.
5. Rejestracja, używanie i wyszukiwanie informacji w bazie danych jest bezpłatne.

Zasady korzystania z Bazy


1. Dla korzystania z Bazy konieczne jest posiadanie stanowiska komputerowego umożliwiającego korzystanie z Internetu, wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową.
2. Dokonanie wpisu do bazy w www.DanceGuide.eu, zwanej dalej Bazą, odbywa się
poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Przesłanie formularza jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu. Dane pojawiają się w bazie po wstępnej weryfikacji przez
Administratora Systemu.
3. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje dostęp do swojego profilu, przy użyciu linku, przesłanego na konto pocztowe podane w formularzu rejestracyjnym, w którym może umieszczać informacje o sobie i swojej działalności.
4. Wszelkie dane zamieszczone w Bazie, można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek własny (w celach niekomercyjnych).
5. Uprawnionymi do modyfikowania rekordów w bazie danych są zarejestrowani użytkownicy (tylko w ramach swojego profilu) oraz Administrator Systemu.
6. Wprowadzone do Bazy informacje o osobie w ramach osobistego profilu są udostępniane innym
użytkownikom bazy.
7. Dane zawarte w bazie danych w www.DanceGuide.eu będą przechowywane w
Polsce.
8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie danych osobowych zawartych w bazie danych www.DanceGuide.eu jednocześnie ma prawo do dostępu, wglądu, poprawiania bądź usunięcia danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)
9. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować wprowadzone do Bazy dane.

Uprawnienia i obowiązki administratora


1. Administrator Systemu ma prawo do wglądu we wprowadzone dane za pomocą niezależnego od
użytkownika dostępu administracyjnego. Ponadto posiada prawo do blokowania i usuwania rekordów naruszających niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub interesy Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.
2. Administrator Systemu dołoży wszelkich starań, by kontrolować i weryfikować treść danych
zawartych w Bazie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich prawdziwość.
3. Administrator ostrzega, że jakiekolwiek próby włamania do Bazy, złamania hasła oraz korzystania z serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą stosowne kroki prawne.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Bazy wynikające z przyczyn
niezależnych od Administratora Serwisu.
5. Wszelkie uwagi i problemy związane z korzystaniem z bazy danych WHO IS WHO w www.DanceGuide.eu użytkownicy mogą zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne
w dniu ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Administratora sąd powszechny.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Bazy, problemy w funkcjonowaniu Bazy, jeśli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie było można przewidzieć lub którym nie można było zapobiec, korzystanie z Bazy przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Wprowadzający dane Użytkownik:

  • oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą;
  • przyjmuje do wiadomości, ze wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Administratora do natychmiastowego usunięcia
  • oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;
  • oświadcza, że dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Bazy Danych
  • przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.